ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΒΟ.

 

 Πρόεδρος:  Υπσγός (ΕΑ) Καραγεωργίου Ευάγγελος
 Αντιπρόεδρος:  Σγός (ΤΣΕ) Μερκούρης Νικόλαος
 Γενικός Γραμματέας: Ανθστής (ΕΗΛΕ) Τσίγκας Ευστάθιος
 Ταμίας:  Εσμίας (ΕΑΑΔ) Μπαλατσούκας Κωνσταντίνος
 Μέλος:

                

Loading...